Regulamin zakupów w Sklepie IDG Kiosk

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku i stosuje się go do umów zawartych począwszy od tego dnia.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu Internetowego działającego pod adresem www.idg.pl/kiosk zwanego dalej Sklepem IDG Kiosk, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep prowadzony jest przez International Data Group Poland S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000156196, NIP: 113- 00-16-276, (dalej również zwany jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu IDG Kiosk, w tym w szczególności dokonująca zakupów lub korzystająca z usług serwisów internetowych nalężących do Sprzedającego.
 2. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie IDG Kiosk zakupów w w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 3. Pliki elektroniczne - treści cyfrowe np. e-booki, audiobooki, programy komputerowe i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym,
 4. Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827),
 5. E-book – czasopismo lub książka w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych, tablet, smartfon itp.). Pliki z treścią cyfrową mogą być w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep IDG Kiosk,
 6. PDF - format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania PDF,
 7. EPUB - format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania EPUB;
 8. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 9. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

3. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu IDG Kiosk niezbędny jest:
 2. urządzenie elektroniczne np. komputer, tablet z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 4. Do korzystania z plików elektronicznych (ebooków) potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach oraz innych urządzeniach mobilnych, w tym czytnikach elektronicznych. Pliki z treścią czasopisma mogą mieć postać plików PDF, EPUB lub MOBI.
 5. Aby móc korzystać z czasopisma w wersji elektronicznej lub dostępu do serwisu internetowego niezbędne jest połączenie internetowe.

4. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie IDG Kiosk stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu IDG Kiosk:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  3. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie IDG Kiosk nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego www.pcworld.pl/kiosk pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Transakcja

 1. Zamówienia w Sklepie IDG Kiosk można dokonywać:
  1. poprzez strony internetowe sklepu www.pcworld.pl/kiosk – wypełniając formularz na stronach sklepu,
  2. telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 22 321 77 77 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls).
 2. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

6. Płatność

 1. W Sklepie IDG Kiosk istnieje możliwość dokonywania płatności przelewem na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu zamówieniu, numer rachunku bankowego www.pcworld.pl/kiosk. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta idg.pl/kiosk.
 2. Klient może dokonać płatności w Sklepie IDG Kiosk bonem zakupowym e-bon PC World. E-Bon PC World nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części. Szczegółowe zasady dokonywania płatności w Sklepie przy użyciu e-bonów reguluje Regulamin bonów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 4. Płatności elektroniczne realizowane są z wykorzystaniem systemu oferowanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu

7. Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane za darmo wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia są wysyłane przesyłką listową za pomocą Poczty Polskiej S. A.
 2. Czas dostarczenia towarów wynosi do 30 dni. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu jak najszybszej realizacji zamówienia.

8. Dystrybucja cyfrowa

 1. Sklep oferuje także czasopisma oraz książki, w formie ebooków do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Szczegółowe wymagania dot. oprogramowania oraz wymagania sprzętowe umieszczone są na karcie produktu.
 3. Treści cyfrowe oferowane drogą cyfrową dostępne są w następujących formatach:
 4. pdf - pliki pdf są odpowiednie na tablety i czytniki o dużych ekranach, notebook, komputer PC
 5. Na kartach produktu widoczne są formaty, w jakich dostępny jest dany ebook. Na karcie produktu można wybrać również format, który użytkownik zamierza pobrać. Link do pobrania książki udostępniony będzie także w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia.
 6. Jeżeli egzemplarz dostępny jest w różnych formatach (np. epub i pdf), wówczas zakup ebooka w jednym formacie umożliwia pobranie jej w innych dostępnych formatach.
 7. Zamówienia składane treści oferowane drogą elektroniczną wymagają opłaty z góry - przelewem lub kartą kredytową.
 8. Właścicielowi egzemplarza zakupionego droga elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego produktu, zgodnie z jego przeznaczaniem. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.
 9. Zamawiając pliki cyfrowe do pobrania drogą elektroniczną, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

9 Wydanie cyfrowe – darmowa prenumerata roczna w wersji elektronicznej „computerworld”

 1. Prenumeratę „Wydanie cyfrowe” za darmo mogą otrzymać wyłącznie Klienci spełniający poniższe warunki:
  - wypełnili poprawnymi (prawdziwymi) danymi formularz rejestracyjny http://www.computerworld.pl/bezplatna-prenumerata i aktywowali konto za pomocą linku wysłanego w wiadomości e-mail,
  - zaznaczyli wszystkie zgody w formularzu rejestracyjnym, w tym również te pozwalające na kontakt w celach marketingowych,
  - są aktywni zawodowo.
 2. Rezygnacja z którejkolwiek ze zgód blokuje dostęp do prenumeraty.
 3. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji i wstrzymania dostępu do darmowej prenumeraty osobą, które nie spełniają warunków z punktu 9, podpunkt a
 4. Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie zmienić warunki świadczenia prenumeraty „Wydanie cyfrowe” lub zrezygnować z dalszego utrzymywania jej.

10 Reklamacja

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie lub drogę emaliową. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu International Data Group Poland S. A. jest odpowiedzialny dział prenumeraty: prenumerata@idg.com.pl
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji
 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wadę fizyczną lub prawną produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produkt.

11. Odstąpienie od Umowy

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których Klientem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument).
 2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 4. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. dla umowy sprzedaży pojedynczej publikacji) - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - części rzeczy,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony (np. dla umów o prenumeratę) - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 5. dla pozostałych umów (np. dla umów sprzedaży dostępu do serwisów internetowych lub zamówienia publikacji typu e-book) - od dnia zawarcia umowy.
 6. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 ust.1 Regulaminu, lub pod adresem elektronicznym prenumerata@idg.com.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. w tym uiszczoną cenę; zwrotowi ulega także koszt doręczenia rzeczy do klienta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz konsumenta dodatkowych kosztów.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 9. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy zamówiony uprzednio produkt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Wraz z towarem klient proszony jest o odesłanie dokumentu płatniczego (faktura VAT, faktura pro forma).
 12. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie przesłać temu Klientowi na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 14. Zamawiając usługę (np. dostęp do serwisu), Konsument może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. W takim przypadku, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.
 15. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. ebooki, programy komputerowe do ściągnięcia, streaming), Konsument może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.
 16. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi także w odniesieniu do pozostałych umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym do umów:
 17. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 19. Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników, periodyków i czasopism także po rozpoczęciu świadczenia usługi, z zastrzeżeniem pkt. 16 poniżej.
 20. W przypadku odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników, periodyków lub czasopism Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o równowartość numerów postawionych do dyspozycji Konsumenta w okresie od zawarcia umowy o prenumeratę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. cen stosowanych w sprzedaży pojedynczych numerów.

13 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) jest IDG Poland S.A. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 2. Dane osobowe Klientów i osób odwiedzających Sklep IDG Kiosk będą przetwarzane przez Sprzedawcę, w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez IDG Poland S.A. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Sprzedawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) , a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Sprzedawcę usług wymagających zarejestrowania w sklepie IDG Kiosk.
 4. W przypadku pobierania produktów darmowych, pobierający jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, od IDG Poland S.A. lub jej partnerów handlowych.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę lub partnerów handlowych Sprzedawcę w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie IDG Kiosk lub u ww. partnerów
 6. Sprzedawca ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym oraz potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym oraz potencjalnym reklamodawcom, jednak wyłącznie w postaci zagregowanej charakteryzującej całą populację Użytkowników Serwisu.
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie IDG Kiosk. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sprzedawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisów internetowych Sprzedawcy. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 9. Klient, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Klient podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Sprzedawcy.

14 Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego , a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem , który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stroniehttp://www.pcworld.pl/kiosk/regulamin/ Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Każdy klient dokonujący zakupu w sklepie oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU REGULAMIN E-BONU PC WORLD
Realizacja e-Bonu

 1. Co to jest e-Bon?

e-Bon „PC WORLD” jest środkiem płatniczym w sklepie „PC WORLD kiosk”.

 1. W jaki sposób można uzyskać e-Bon?

W celu uzyskania e-Bonu należy dokonać zakupu specjalnie oznaczonych produktów ze sklepu „PC WORLD kiosk”. E-Bon wydawany jest w e-mailu potwierdzającym wpłatę , jak również jest dostępny po zalogowaniu się do swojego profilu w sklepie (www.pcworld.pl/kiosk/profil) w zakładce e-Bony/Zniżki. Jeśli to pierwsze zakupy w sklepie „PC WORLD kiosk”, w e-mailu oprócz e-Bonu otrzymasz dane do zalogowania się w swoim profilu.

 1. Wartość e-Bonu

Wartość e-Bonu przy zakupie prenumeraty PC World, uzależniona jest, czy osoba dokonująca zakupu jest aktualnym prenumeratorem PC World.

Stali klienci przy zakupie prenumeraty rocznej:

– za 199 zł otrzymają e-Bon o wartości 100 zł

– za 169 zł otrzymają e-Bon o wartości 50 zł

Nowi klienci (nie posiadający prenumeraty do 3 m-cy wstecz) przy zakupie prenumeraty rocznej:

– za 199 zł otrzymają e-Bon o wartości 50 zł

– za 169 zł otrzymają e-Bon o wartości 25 zł

 1. Na co można przeznaczyć e-bon?

Za pomocą E-bonu można dokonać zakupu produktów ze sklepu „PC WORLD kiosk”.

Wyjątki:

– E-bonu nie można przeznaczyć na zakup prenumeraty PC WORLD.

– E-bon można przeznaczyć na zakup wyłącznie jednej sztuki produktu w kategorii „Gadżety”.

 1. Kiedy można zrealizować e-Bon?

e-Bon podlega realizacji tylko i wyłącznie w terminie 3 miesięcy od dnia jego otrzymania. Po upływie tego terminu e-Bon traci ważność.

 1. Czy e-bon podlega wymianie lub zwrotowi?

Nie. e- Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. e-Bon można wykorzystać tylko dokonując zakupu w sklepie „PC WORLD kiosk”. Umożliwia on jego właścicielowi dokonanie częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione produkty oferowane w sklepie „PC WORLD kiosk”.

 1. Co należy zrobić gdy e-Bon nie zostanie wydany w e-mailu pomimo spełnienia warunków promocji?

W przypadku nie dostarczenia e-bonu Uczestnik powinien skontaktować się z Działem Realizacji Zamówień:

– telefonicznie: (22) 321 77 77
– lub mailowo: prenumerata@idg.com.pl      

 

Załącznik 2 DO REGULAMINU:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat:
IDG Poland S.A., ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
e-mail: prenumerata@idg.com.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Biblioteka IT